Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Andra former av initiativ

Medborgarinitiativet

Medborgarinitiativet är ett medel för att lägga fram initiativ om att en lag ska stiftas

Enligt grundlagen har finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. För att kunna använda det här statliga påverkningsmedlet förutsätts det att minst 50 000 röstberättigade finska medborgare stöder initiativet inom loppet av sex månader.

Ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas

Ett medborgarinitiativ får väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare. Den som väcker ett initiativ ska utse minst en företrädare och en ersättare som ska sköta de praktiska åtgärder som hänför sig till initiativförfarandet.

Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla ändring eller upphävande av en gällande lag. Om initiativet utformas som ett lagförslag, ska det innehålla själva lagtexten. Ett initiativ ska gälla endast en ärendehelhet och det ska alltid innehålla motiveringar till förslaget.

Stödförklaringar ska samlas in inom sex månader

Underskrifter som stöder ett medborgarinitiativ, dvs. stödförklaringar, ska samlas in inom sex månader. De ska samlas in på papper eller på elektronisk väg i ett datanät. Samlar man in stödförklaringar i pappersform ska man använda en blankett som Justitieministeriet fastställt.

Vid insamling på nätet är det möjligt att utnyttja antingen ett datasystem som tillhandahålls av den som väckt initiativet eller en avgiftsfri Medborgarinitiativ.fi-nättjänst som upprätthålls av Justitieministeriet.

Behandling av initiativet efter att stödförklaringarna har samlats in

Den som väckt initiativet ger in stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen, som kontrollerar deras riktighet och fastställer antalet godkända stödförklaringar. Om antalet godkända stödförklaringar uppgår till minst 50 000, kan den som väckt initiativet lämna in initiativet till riksdagen för behandling. Om initiativet inte har överlämnats till riksdagen senast inom sex månader förfaller det.

Riksdagen är skyldig att ta upp ett medborgarinitiativ till behandling, men bedömer sedan om initiativet ska godkännas eller om eventuella ändringar ska göras. Om riksdagen förkastar initiativet, kan ett nytt medborgarinitiativ om samma ärende läggas fram.

Läs mera:

Lag om medborgarinitiativ

Medborgarinitiativ.fi-nättjänst

EU-medborgarinitiativ

Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste få stöd från minst en miljon EU-medborgare från minst 7 av de 27 EU-länderna. Ett medborgarinitiativ måste gälla ett politikområde där kommissionen har befogenhet att föreslå lagar, t.ex. miljö, jordbruk, transport eller folkhälsa.

Läs mera:

Europeiska kommissionen

Andra former av initiativ

Medborgarinitiativet

Medborgarinitiativet är ett medel för att lägga fram initiativ om att en lag ska stiftas

Enligt grundlagen har finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. För att kunna använda det här statliga påverkningsmedlet förutsätts det att minst 50 000 röstberättigade finska medborgare stöder initiativet inom loppet av sex månader.

Ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas

Ett medborgarinitiativ får väckas av en eller flera röstberättigade finska medborgare. Den som väcker ett initiativ ska utse minst en företrädare och en ersättare som ska sköta de praktiska åtgärder som hänför sig till initiativförfarandet.

Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla ändring eller upphävande av en gällande lag. Om initiativet utformas som ett lagförslag, ska det innehålla själva lagtexten. Ett initiativ ska gälla endast en ärendehelhet och det ska alltid innehålla motiveringar till förslaget.

Stödförklaringar ska samlas in inom sex månader

Underskrifter som stöder ett medborgarinitiativ, dvs. stödförklaringar, ska samlas in inom sex månader. De ska samlas in på papper eller på elektronisk väg i ett datanät. Samlar man in stödförklaringar i pappersform ska man använda en blankett som Justitieministeriet fastställt.

Vid insamling på nätet är det möjligt att utnyttja antingen ett datasystem som tillhandahålls av den som väckt initiativet eller en avgiftsfri Medborgarinitiativ.fi-nättjänst som upprätthålls av Justitieministeriet.

Behandling av initiativet efter att stödförklaringarna har samlats in

Den som väckt initiativet ger in stödförklaringarna till Befolkningsregistercentralen, som kontrollerar deras riktighet och fastställer antalet godkända stödförklaringar. Om antalet godkända stödförklaringar uppgår till minst 50 000, kan den som väckt initiativet lämna in initiativet till riksdagen för behandling. Om initiativet inte har överlämnats till riksdagen senast inom sex månader förfaller det.

Riksdagen är skyldig att ta upp ett medborgarinitiativ till behandling, men bedömer sedan om initiativet ska godkännas eller om eventuella ändringar ska göras. Om riksdagen förkastar initiativet, kan ett nytt medborgarinitiativ om samma ärende läggas fram.

Läs mera:

Lag om medborgarinitiativ

Medborgarinitiativ.fi-nättjänst

EU-medborgarinitiativ

Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste få stöd från minst en miljon EU-medborgare från minst 7 av de 27 EU-länderna. Ett medborgarinitiativ måste gälla ett politikområde där kommissionen har befogenhet att föreslå lagar, t.ex. miljö, jordbruk, transport eller folkhälsa.

Läs mera:

Europeiska kommissionen

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi