Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Formen av ett invånarinitiativ

Ett invånarinitiativ kan lämnas in till kommunen elektroniskt, med posten eller personligen. Ett elektroniskt initiativ kan lämnas in antingen via tjänsten Invånarinitiativ.fi eller per e-post. Dessutom har en del av kommunerna på sina egna webbplatser skapat möjlighet att lämna in ett elektroniskt initiativ.

Ett invånarinitiativ är oftast ett åtgärdsförslag där det föreslås förbättringar i ett visst ärende. Initiativet består av en titel och själva initiativet. Titeln ska beskriva initiativets innehåll. Av innehållet ska framgå vad som föreslås samt motivering till förslaget. Om initiativet har flera deltagare ska även uppgifterna om deltagarna bifogas till initiativet. Ansvarspersonerna för initiativet kan därtill bifoga tilläggsuppgifter (t.ex. länkar) som hänför sig till temat både till deltagarnas och kommunens förfogande. I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan dessa tilläggsuppgifter bifogas i fältet Tilläggsuppgifter.

Vanligt invånarinitiativ

Ett vanligt invånarinitiativ kan läggas fram av en enskild kommunmedlem eller flera kommunmedlemmar tillsammans. Enligt kommunallagen är alla kommuninvånare samt de som äger eller besitter fast egendom i kommunen medlemmar av kommunen. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar. I kommunen ska ett vanligt invånarinitiativ behandlas av den myndighet vars verksamhetsområde initiativet gäller.

2 % -initiativ

Om minst två procent av kommunens röstberättigade invånare lägger fram ett initiativ i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet, ska frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader.

5 % -initiativ

Minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare kan ta initiativ till en kommunal folkomröstning. Kommunfullmäktige ska utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet ska ordnas. En folkomröstning är rådgivande.
Formen av ett invånarinitiativ

Ett invånarinitiativ kan lämnas in till kommunen elektroniskt, med posten eller personligen. Ett elektroniskt initiativ kan lämnas in antingen via tjänsten Invånarinitiativ.fi eller per e-post. Dessutom har en del av kommunerna på sina egna webbplatser skapat möjlighet att lämna in ett elektroniskt initiativ.

Ett invånarinitiativ är oftast ett åtgärdsförslag där det föreslås förbättringar i ett visst ärende. Initiativet består av en titel och själva initiativet. Titeln ska beskriva initiativets innehåll. Av innehållet ska framgå vad som föreslås samt motivering till förslaget. Om initiativet har flera deltagare ska även uppgifterna om deltagarna bifogas till initiativet. Ansvarspersonerna för initiativet kan därtill bifoga tilläggsuppgifter (t.ex. länkar) som hänför sig till temat både till deltagarnas och kommunens förfogande. I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan dessa tilläggsuppgifter bifogas i fältet Tilläggsuppgifter.

Vanligt invånarinitiativ

Ett vanligt invånarinitiativ kan läggas fram av en enskild kommunmedlem eller flera kommunmedlemmar tillsammans. Enligt kommunallagen är alla kommuninvånare samt de som äger eller besitter fast egendom i kommunen medlemmar av kommunen. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar. I kommunen ska ett vanligt invånarinitiativ behandlas av den myndighet vars verksamhetsområde initiativet gäller.

2 % -initiativ

Om minst två procent av kommunens röstberättigade invånare lägger fram ett initiativ i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet, ska frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader.

5 % -initiativ

Minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare kan ta initiativ till en kommunal folkomröstning. Kommunfullmäktige ska utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet ska ordnas. En folkomröstning är rådgivande.
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi