Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Skydd av personuppgifter och dataskydd

Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Detta betyder att man inte får lägga fram eller delta i ett initiativ i någon annans namn. I själva initiativet eller dess bilagor får inte heller utan tillstånd anges privatpersoners namn, e-postadresser, telefonnummer eller andra privata uppgifter. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Då den eventuella insamlingen av deltagare pågår är ansvarspersonen för initiativet registeransvarig enligt personuppgiftslagen. Ansvarspersonen för ett invånarinitiativ kan vid behov stryka en deltagare från initiativets deltagarlista.

Ansvarspersonerna för initiativet får själva välja om de vill att deras namn syns i tjänsten Invånarinitiativ.fi. Namnen på dem som deltar i initiativet publiceras inte i tjänsten, de syns endast för initiativets ansvarsperson. Namnen på alla deltagare lämnas dock in till kommunen tillsammans med initiativet och det är möjligt att kommunen offentliggör namnen på alla som deltagit i initiativet när ärendet behandlas.

REGISTERBESKRIVNING

1. Registrets namn

Det förs ett separat personregister för varje enskilt initiativ. Vart och ett register heter:

“Register över elektroniska stödförklaringar till [INITIATIVETS NAMN OCH DATUM] i tjänsten Invånarinitiativ.fi”

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvariga för registret över elektroniska stödförklaringar är initiativens ansvarspersoner tillsammans med justitieministeriet.

Namnen på ansvarspersonerna finns på initiativets webbsida. Justitieministeriet är personuppgiftsansvarig i fråga om informationssystemet. E-post: kuntalaisaloite@gov.fi

Ansvarspersonerna för invånarinitiativet svarar för behandlingen av och personregistret som gäller stödförklaringar i pappersform.

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på artikel 6.1c i dataskyddsförordningen: ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.” Personuppgifter behandlas med stöd av

 • 23 § i kommunallagen
 • 1 § 17 punkten i statsrådets förordning om justitieministeriet
 • 14 § 4 mom. i grundlagen

4. Vems personuppgifter behandlar vi och vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar in uppgifter om

 • ansvarspersonerna för ett initiativ
 • personerna som understött initiativet

Om du är ansvarsperson registrerar vi följande uppgifter om dig: ditt fullständiga namn och e-postadress. Postadress och telefonnummer registreras om du har lämnat in dem.  Om du har använt stark autentisering registreras också uppgift om din hemkommun, som fås ur befolkningsdatasystemet.

Om du understöder ett initiativ registrerar vi följande uppgifter: ditt fullständiga namn och e-postadress.

5. Vem har tillgång till de personuppgifter som finns i registret (regelmässiga överlåtelser)?

Uppgifterna om personer som understött initiativet ställs till kommunen tillsammans med initiativet. De som eventuellt samlat in stödförklaringar på papper behandlar personuppgifter och ställer stödförklaringarna till initiativets ansvarsperson.

Om någon gjort sig skyldig till störande av post- och teletrafik, kan hans eller hennes uppgifter överlåtas för utredning av brott. Uppgifterna i registret kan avföras på den berörda personens begäran. Uppgifter kan överlämnas enligt vad den gällande lagstiftningen tillåter och föreskriver.

Därtill samlar vi in statistiska uppgifter om besökare på webbplatsen med applikationen Piwik. Med applikationen sparas IP-adressen i anonymiserad form och informationen kombineras inte med andra uppgifter. Webbplatsen tillåter dessutom användning av webbläsarens ”Do not track”-funktion, som du kan använda om du inte vill att webbplatsen samlar in eller spårar din webbinformation.

6. Kan dina personuppgifter lämnas ut till tredjeländer?

Servrarna finns i Finland. Personuppgifter som finns i registret lämnas inte ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Uppgifterna behandlas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

8. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Skydd av datakommunikationen

Kontakten från användarens dator till tjänsten över internet sker genom en skyddad (SSL ) förbindelse.

Skydd av informationssystemen

Tillgången till informationssystem och till databaser är tekniskt begränsad.

Administratörer

 • Administrationsrättigheter för tjänsten innehas av endast ett begränsat antal särskilt utnämnda personer
 • Administratörernas datatrafikförbindelser är skyddade
 • Administratörernas verksamhet sparas i en logg

9. Varifrån får vi personuppgifter och har vi fått dem via offentligt tillgängliga källor?

I tjänsten Invånarinitiativ.fi använder vi som informationskällor

 • Suomi.fi-identifikationen
 • Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen
 • De uppgifter du matar in i tjänsten

10. Vilka rättigheter har du?

Du kan be att få kontrollera vilka uppgifter vi har om dig genom att kontakta oss elektroniskt, per post eller personligen. Kontaktuppgifter finns i punkt 2. Då du ber om att få dina uppgifter ska du styrka din identitet för att bevisa din rätt att kontrollera dina uppgifter.

Om du upptäcker fel i dina uppgifter, kan du be oss rätta den felaktiga uppgiften. I din begäran ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur den borde rättas. Du kan också begära att dina personuppgifter kompletteras om du anser att de är bristfälliga.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats ska du i första hand kontakta oss (kontaktuppgifter ovan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen. Webbplatsen för dataombudsmannens byrå finns på adressen www.tietosuoja.fi.

Skydd av personuppgifter och dataskydd

Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Detta betyder att man inte får lägga fram eller delta i ett initiativ i någon annans namn. I själva initiativet eller dess bilagor får inte heller utan tillstånd anges privatpersoners namn, e-postadresser, telefonnummer eller andra privata uppgifter. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Då den eventuella insamlingen av deltagare pågår är ansvarspersonen för initiativet registeransvarig enligt personuppgiftslagen. Ansvarspersonen för ett invånarinitiativ kan vid behov stryka en deltagare från initiativets deltagarlista.

Ansvarspersonerna för initiativet får själva välja om de vill att deras namn syns i tjänsten Invånarinitiativ.fi. Namnen på dem som deltar i initiativet publiceras inte i tjänsten, de syns endast för initiativets ansvarsperson. Namnen på alla deltagare lämnas dock in till kommunen tillsammans med initiativet och det är möjligt att kommunen offentliggör namnen på alla som deltagit i initiativet när ärendet behandlas.

REGISTERBESKRIVNING

1. Registrets namn

Det förs ett separat personregister för varje enskilt initiativ. Vart och ett register heter:

“Register över elektroniska stödförklaringar till [INITIATIVETS NAMN OCH DATUM] i tjänsten Invånarinitiativ.fi”

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvariga för registret över elektroniska stödförklaringar är initiativens ansvarspersoner tillsammans med justitieministeriet.

Namnen på ansvarspersonerna finns på initiativets webbsida. Justitieministeriet är personuppgiftsansvarig i fråga om informationssystemet. E-post: kuntalaisaloite@gov.fi

Ansvarspersonerna för invånarinitiativet svarar för behandlingen av och personregistret som gäller stödförklaringar i pappersform.

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på artikel 6.1c i dataskyddsförordningen: ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.” Personuppgifter behandlas med stöd av

 • 23 § i kommunallagen
 • 1 § 17 punkten i statsrådets förordning om justitieministeriet
 • 14 § 4 mom. i grundlagen

4. Vems personuppgifter behandlar vi och vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar in uppgifter om

 • ansvarspersonerna för ett initiativ
 • personerna som understött initiativet

Om du är ansvarsperson registrerar vi följande uppgifter om dig: ditt fullständiga namn och e-postadress. Postadress och telefonnummer registreras om du har lämnat in dem.  Om du har använt stark autentisering registreras också uppgift om din hemkommun, som fås ur befolkningsdatasystemet.

Om du understöder ett initiativ registrerar vi följande uppgifter: ditt fullständiga namn och e-postadress.

5. Vem har tillgång till de personuppgifter som finns i registret (regelmässiga överlåtelser)?

Uppgifterna om personer som understött initiativet ställs till kommunen tillsammans med initiativet. De som eventuellt samlat in stödförklaringar på papper behandlar personuppgifter och ställer stödförklaringarna till initiativets ansvarsperson.

Om någon gjort sig skyldig till störande av post- och teletrafik, kan hans eller hennes uppgifter överlåtas för utredning av brott. Uppgifterna i registret kan avföras på den berörda personens begäran. Uppgifter kan överlämnas enligt vad den gällande lagstiftningen tillåter och föreskriver.

Därtill samlar vi in statistiska uppgifter om besökare på webbplatsen med applikationen Piwik. Med applikationen sparas IP-adressen i anonymiserad form och informationen kombineras inte med andra uppgifter. Webbplatsen tillåter dessutom användning av webbläsarens ”Do not track”-funktion, som du kan använda om du inte vill att webbplatsen samlar in eller spårar din webbinformation.

6. Kan dina personuppgifter lämnas ut till tredjeländer?

Servrarna finns i Finland. Personuppgifter som finns i registret lämnas inte ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Uppgifterna behandlas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

8. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Skydd av datakommunikationen

Kontakten från användarens dator till tjänsten över internet sker genom en skyddad (SSL ) förbindelse.

Skydd av informationssystemen

Tillgången till informationssystem och till databaser är tekniskt begränsad.

Administratörer

 • Administrationsrättigheter för tjänsten innehas av endast ett begränsat antal särskilt utnämnda personer
 • Administratörernas datatrafikförbindelser är skyddade
 • Administratörernas verksamhet sparas i en logg

9. Varifrån får vi personuppgifter och har vi fått dem via offentligt tillgängliga källor?

I tjänsten Invånarinitiativ.fi använder vi som informationskällor

 • Suomi.fi-identifikationen
 • Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen
 • De uppgifter du matar in i tjänsten

10. Vilka rättigheter har du?

Du kan be att få kontrollera vilka uppgifter vi har om dig genom att kontakta oss elektroniskt, per post eller personligen. Kontaktuppgifter finns i punkt 2. Då du ber om att få dina uppgifter ska du styrka din identitet för att bevisa din rätt att kontrollera dina uppgifter.

Om du upptäcker fel i dina uppgifter, kan du be oss rätta den felaktiga uppgiften. I din begäran ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur den borde rättas. Du kan också begära att dina personuppgifter kompletteras om du anser att de är bristfälliga.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats ska du i första hand kontakta oss (kontaktuppgifter ovan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen. Webbplatsen för dataombudsmannens byrå finns på adressen www.tietosuoja.fi.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi