Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Kort om invånarinitiativ

Initiativrätten baserar sig på 28 § i kommunallagen. Kommuninvånarna och andra medlemmar i en kommun har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Kommunen ska informera initiativtagarna om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Dessutom ska fullmäktige minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Om minst två procent av kommunens röstberättigade invånare lägger fram ett initiativ i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet, ska frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att initiativet väcktes.

Enligt 31 § i kommunallagen kan fem procent av kommunens röstberättigade invånare ta initiativ till en kommunal folkomröstning. Fullmäktige ska i detta fall utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet ska ordnas.

Invånarinitiativ är ett sätt att påverka direkt. Med hjälp av initiativ kan kommuninvånarna lyfta fram aktuella frågor eller problem och göra beslutsfattarna uppmärksamma på dessa. I Finland har kommuninvånarna haft initiativrätt sedan år 1977. Om initiativrätten föreskrivs i kommunallagen och den gäller alla kommuner i Finland. Kommuninvånarnas rätt att komma med initiativ ger enskilda kommuninvånare möjlighet att föra ärenden som de anser vara viktiga vidare till beslutsfattarna.

Vanligen består initiativen av olika slags förbättringsförslag och ofta strävas det också efter att främja en viss bredare grupps intressen. Därför ska invånarinitiativ inte blandas ihop med respons eller ansökan. När en invånare är målsägande i sitt eget ärende, t.ex. ansöker om ett tillstånd, en förmån eller stöd, är det fråga om en ansökan.

Vart och ett invånarinitiativ ska behandlas. I kommunen ska ett initiativ behandlas av den myndighet vars verksamhetsområde initiativet gäller. Vanligen behandlas initiativet av kommunstyrelsen, en nämnd eller någon annan kommunal myndighet.

Kort om invånarinitiativ

Initiativrätten baserar sig på 28 § i kommunallagen. Kommuninvånarna och andra medlemmar i en kommun har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Kommunen ska informera initiativtagarna om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Dessutom ska fullmäktige minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Om minst två procent av kommunens röstberättigade invånare lägger fram ett initiativ i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet, ska frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att initiativet väcktes.

Enligt 31 § i kommunallagen kan fem procent av kommunens röstberättigade invånare ta initiativ till en kommunal folkomröstning. Fullmäktige ska i detta fall utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet ska ordnas.

Invånarinitiativ är ett sätt att påverka direkt. Med hjälp av initiativ kan kommuninvånarna lyfta fram aktuella frågor eller problem och göra beslutsfattarna uppmärksamma på dessa. I Finland har kommuninvånarna haft initiativrätt sedan år 1977. Om initiativrätten föreskrivs i kommunallagen och den gäller alla kommuner i Finland. Kommuninvånarnas rätt att komma med initiativ ger enskilda kommuninvånare möjlighet att föra ärenden som de anser vara viktiga vidare till beslutsfattarna.

Vanligen består initiativen av olika slags förbättringsförslag och ofta strävas det också efter att främja en viss bredare grupps intressen. Därför ska invånarinitiativ inte blandas ihop med respons eller ansökan. När en invånare är målsägande i sitt eget ärende, t.ex. ansöker om ett tillstånd, en förmån eller stöd, är det fråga om en ansökan.

Vart och ett invånarinitiativ ska behandlas. I kommunen ska ett initiativ behandlas av den myndighet vars verksamhetsområde initiativet gäller. Vanligen behandlas initiativet av kommunstyrelsen, en nämnd eller någon annan kommunal myndighet.
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi