Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Ohjeet aloitteen vastuuhenkilölle


Kuka voi tehdä kuntalaisaloitteen?

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 28 §:ään, jonka mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voit tehdä aloitteen oman kuntasi toimivaltaan kuuluvassa asiassa, jos kunta on ottanut palvelun käyttöönsä. Halutessasi voit kerätä aloitteeseen myös muita osallistujia. Kaikki kuntalaisaloite.fi-palvelussa tehdyt aloitteet ovat julkisia, ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.

Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla jäsen kunnassa, jolle teet aloitteen. Aloiteoikeus ei ole sidottu tavallisen kuntalaisaloitteen osalta äänioikeuteen kunnallisvaaleissa. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat tehdä kunnalle aloitteita. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voi tulevaisuudessa tehdä myös aloitteita, joissa on mahdollista esittää joko valtuuston käsittelyä tai kunnallista kansanäänestystä. Näitä aloitteita voivat tehdä ainoastaan kunnan äänioikeutetut asukkaat.


Aloitteen laatiminen

Hyvä aloite on selkeä, helposti luettava ja sisältää esitetyn asian kannalta vain keskeisimmät perustelut ja tiedot. Yhdessä aloitteessa kannattaa keskittyä yhteen asiaan.

Aloitteella on aihetta kuvaava otsikko sekä sisältö. Aloitteen sisällöstä tulee ilmetä mitä aloitteessa on ehdotetaan. Sisältöön on myös hyvä liittää perustelut ehdotukselle. Aloitteen otsikkoa tai sisältöä ei voi muokata enää sen jälkeen kun aloite on julkaistu Kuntalaisaloite.fi muiden allekirjoitettavaksi tai lähetetty kuntaan.

Aloitteeseen liittyvät lisätiedot, kuten aiheeseen liityvien internetsivujen linkit, aloitteen vastuuhenkilöiden yhteystiedot tai tiedot aloitteen mahdollisista tukijoista voi kirjata kohtaan lisätiedot. Aloitteen vastuuhenkilöt pääsevät tarvittaessa täydentämään ja muokkaamaan aloitteen lisätietoja sen jälkeen kun aloite on julkaistu Kuntalaisaloite.fi-palvelussa, mutta sitä ei ole vielä lähetetty kuntaan.


Aloitteen eteneminen kunnassa

Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Aloitetta voi kunnassa käsitellä esimerkiksi lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto tai jokin muu kunnan viranomainen.

Aloitteiden käsittelyajat ovat kuntakohtaisia. Tarkempia tietoja käsittelyajoista voit tiedustella omasta kunnastasi. Jos kuntasi ei vielä käytä kuntalaisaloite.fi-palvelua, voit toimittaa kirjallisen aloitteen kuntaasi sähköpostitse, kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Aloiteoikeus koskee kaikkia Suomen kuntia.

Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta mahdollisesti suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan tulee saattaa valtuuston tietoon vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Vastuuhenkilön vastuut

Aloitteen vastuuhenkilö vastaa aloitteen toimittamisesta kuntaan sekä muista mahdollisista aloitteen edistämistoimista. Hän vastaa myös palveluun lähetetyn kuntalaisaloitteen sisällöstä, sekä siitä, että annetut tiedot ovat oikeita. Lisäksi aloitteen vastuuhenkilö toimii henkilörekisterin ylläpitäjänä sellaisessa aloitteessa, johon kerätään osallistujia. Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi tarvittaessa poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.

Kuntalaisaloitteella voi olla yksi tai useampi vastuuhenkilö. Jos aloitteessa on useampi vastuuhenkilö, omaa jokainen yhtäläiset oikeudet sekä vastuut. Muiden kuin kunnallista kansanäänestystä koskevien ja valtuustokäsittelyä edellyttävien aloitteiden osalta aloitteen vastuuhenkilöinä voivat toimia luonnollisten henkilöiden lisäksi myös yhdistykset, yritykset tai säätiöt, joiden kotipaikka on kyseisessä kunnassa.

Jokainen kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö katsotaan suoraan aloitteen kannattajaksi eli osallistujaksi. Aloitteen vastuuhenkilön ei näin ollen tule tehdä erillistä kannatusilmoitusta aloitteeseensa. (Jos aloitteen vastuuhenkilöksi asettuva on jo aiemmin ehtinyt tehdä erillisen kannatusilmoituksen, on hänen vastuullaan poistaa aiemmin tekemänsä kannatusilmoitus.)

Aloitteen vastuuhenkilöksi asettunut ei voi omatoimisesti luopua vastuuhenkilön asemastaan. Jos aloitteen vastuuhenkilö haluaa luopua asemastaan aloitteen vastuuhenkilönä, voi hän pyytää toista saman aloitteen vastuuhenkilöä poistamaan tietonsa aloitteen vastuuhenkilöiden joukosta. Mikäli aloitteella on vain yksi vastuuhenkilö, tapahtuu vastuuhenkilöroolista luopuminen sulkemalla aloite Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Tarvittaessa aloitteelle voi lisätä myös uusia vastuuhenkilöitä ennen aloitteen lähettämistä kuntaan.

Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä jokaisessa aloitteen vaiheessa. Tämä tarkoittaa että aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua kenenkään toisen nimissä. Itse aloitteessa tai siihen lisätyissä liitteissä ei saa myöskään luvatta esiintyä yksityishenkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai muita yksityisiksi katsottavia tietoja. Jokainen vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Mikäli kuntalaisaloitteeseen kerätään osallistujia, toimii aloitteen vastuuhenkilö henkilötietolain tarkoittamana rekisterinpitäjänä kannatusilmoitusten keräysvaiheessa. Hänen vastuullaan on siten hävittää kannatusilmoitukset keräyksen päätyttyä henkilötietolain 34§:n nojalla.

Ylläpito voi harkintansa mukaan tarvittaessa joko palauttaa aloitteen vastuuhenkilölle korjattavaksi tai sulkea aloitteen palvelusta.


Ohjeet aloitteen vastuuhenkilölle


Kuka voi tehdä kuntalaisaloitteen?

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 28 §:ään, jonka mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voit tehdä aloitteen oman kuntasi toimivaltaan kuuluvassa asiassa, jos kunta on ottanut palvelun käyttöönsä. Halutessasi voit kerätä aloitteeseen myös muita osallistujia. Kaikki kuntalaisaloite.fi-palvelussa tehdyt aloitteet ovat julkisia, ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.

Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla jäsen kunnassa, jolle teet aloitteen. Aloiteoikeus ei ole sidottu tavallisen kuntalaisaloitteen osalta äänioikeuteen kunnallisvaaleissa. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat tehdä kunnalle aloitteita. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voi tulevaisuudessa tehdä myös aloitteita, joissa on mahdollista esittää joko valtuuston käsittelyä tai kunnallista kansanäänestystä. Näitä aloitteita voivat tehdä ainoastaan kunnan äänioikeutetut asukkaat.


Aloitteen laatiminen

Hyvä aloite on selkeä, helposti luettava ja sisältää esitetyn asian kannalta vain keskeisimmät perustelut ja tiedot. Yhdessä aloitteessa kannattaa keskittyä yhteen asiaan.

Aloitteella on aihetta kuvaava otsikko sekä sisältö. Aloitteen sisällöstä tulee ilmetä mitä aloitteessa on ehdotetaan. Sisältöön on myös hyvä liittää perustelut ehdotukselle. Aloitteen otsikkoa tai sisältöä ei voi muokata enää sen jälkeen kun aloite on julkaistu Kuntalaisaloite.fi muiden allekirjoitettavaksi tai lähetetty kuntaan.

Aloitteeseen liittyvät lisätiedot, kuten aiheeseen liityvien internetsivujen linkit, aloitteen vastuuhenkilöiden yhteystiedot tai tiedot aloitteen mahdollisista tukijoista voi kirjata kohtaan lisätiedot. Aloitteen vastuuhenkilöt pääsevät tarvittaessa täydentämään ja muokkaamaan aloitteen lisätietoja sen jälkeen kun aloite on julkaistu Kuntalaisaloite.fi-palvelussa, mutta sitä ei ole vielä lähetetty kuntaan.


Aloitteen eteneminen kunnassa

Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Aloitetta voi kunnassa käsitellä esimerkiksi lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto tai jokin muu kunnan viranomainen.

Aloitteiden käsittelyajat ovat kuntakohtaisia. Tarkempia tietoja käsittelyajoista voit tiedustella omasta kunnastasi. Jos kuntasi ei vielä käytä kuntalaisaloite.fi-palvelua, voit toimittaa kirjallisen aloitteen kuntaasi sähköpostitse, kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Aloiteoikeus koskee kaikkia Suomen kuntia.

Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta mahdollisesti suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan tulee saattaa valtuuston tietoon vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Vastuuhenkilön vastuut

Aloitteen vastuuhenkilö vastaa aloitteen toimittamisesta kuntaan sekä muista mahdollisista aloitteen edistämistoimista. Hän vastaa myös palveluun lähetetyn kuntalaisaloitteen sisällöstä, sekä siitä, että annetut tiedot ovat oikeita. Lisäksi aloitteen vastuuhenkilö toimii henkilörekisterin ylläpitäjänä sellaisessa aloitteessa, johon kerätään osallistujia. Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi tarvittaessa poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.

Kuntalaisaloitteella voi olla yksi tai useampi vastuuhenkilö. Jos aloitteessa on useampi vastuuhenkilö, omaa jokainen yhtäläiset oikeudet sekä vastuut. Muiden kuin kunnallista kansanäänestystä koskevien ja valtuustokäsittelyä edellyttävien aloitteiden osalta aloitteen vastuuhenkilöinä voivat toimia luonnollisten henkilöiden lisäksi myös yhdistykset, yritykset tai säätiöt, joiden kotipaikka on kyseisessä kunnassa.

Jokainen kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö katsotaan suoraan aloitteen kannattajaksi eli osallistujaksi. Aloitteen vastuuhenkilön ei näin ollen tule tehdä erillistä kannatusilmoitusta aloitteeseensa. (Jos aloitteen vastuuhenkilöksi asettuva on jo aiemmin ehtinyt tehdä erillisen kannatusilmoituksen, on hänen vastuullaan poistaa aiemmin tekemänsä kannatusilmoitus.)

Aloitteen vastuuhenkilöksi asettunut ei voi omatoimisesti luopua vastuuhenkilön asemastaan. Jos aloitteen vastuuhenkilö haluaa luopua asemastaan aloitteen vastuuhenkilönä, voi hän pyytää toista saman aloitteen vastuuhenkilöä poistamaan tietonsa aloitteen vastuuhenkilöiden joukosta. Mikäli aloitteella on vain yksi vastuuhenkilö, tapahtuu vastuuhenkilöroolista luopuminen sulkemalla aloite Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Tarvittaessa aloitteelle voi lisätä myös uusia vastuuhenkilöitä ennen aloitteen lähettämistä kuntaan.

Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä jokaisessa aloitteen vaiheessa. Tämä tarkoittaa että aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua kenenkään toisen nimissä. Itse aloitteessa tai siihen lisätyissä liitteissä ei saa myöskään luvatta esiintyä yksityishenkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai muita yksityisiksi katsottavia tietoja. Jokainen vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Mikäli kuntalaisaloitteeseen kerätään osallistujia, toimii aloitteen vastuuhenkilö henkilötietolain tarkoittamana rekisterinpitäjänä kannatusilmoitusten keräysvaiheessa. Hänen vastuullaan on siten hävittää kannatusilmoitukset keräyksen päätyttyä henkilötietolain 34§:n nojalla.

Ylläpito voi harkintansa mukaan tarvittaessa joko palauttaa aloitteen vastuuhenkilölle korjattavaksi tai sulkea aloitteen palvelusta.


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi